جدول تمامی رنگ های استاندارد HTML

به راحتی می توانید کد رنگ مورد نظر خود را کپی کرده و در جای مناسب وبلاگ خود قرار دهید و رنگ آن قسمت را تعغیر دهید
رنگ های اصلی همراه با طیف رنگ ها